ชื่อสินค้า : แมกนาแพค (Magnapac)
นิยาม : ไขมันไหลผ่านในรูปแคลเซียมโซปสามารถดูดซึม
และนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำหรับสัตว์ทุกชนิด
คุณประโยชน์ : เพื่อใช้เป็นแหล่งของไขมัน และพลังงานในอาหารสัตว์
เพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของสัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม