ชื่อสินค้า : นูเทรส ไซลา 500 (NUTRASE XYLA 500)
นิยาม : เอนไซม์ช่วยย่อยสำเร็จรูปคุณภาพเยี่ยม แตกต่างเพราะ ผลิต
จากแบคทีเรีย จึงคงทน ย่อยได้รวดเร็วและทำงานได้นาน
กว่าเอนไซม์ที่ผลิตจากเชื้อรา
คุณประโยชน์ : เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์
สามารถนำวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาถูกและด้อยคุณภาพ
มาใช้ในสูตรได้เพิ่มขึ้น
ลดต้นทุนค่าอาหาร ด้วยการกำหนดสูตรอาหารให้มีระดับ
พลังงานน้อยลง
ลดการเกิดปัญหามูลแฉะ และกลิ่นเหม็นภายในโรงเรือน
ลดความหนืดของอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิต
ผู้ผลิต : บริษัท นูเทร็กซ์ เอ็น.วี. จำกัด ประเทศเบลเยียม
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม