ชื่อสินค้า : ซัลโมแนท พี (SALMONAT P)
นิยาม : สารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย สำหรับไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกรทุกขนาดอายุุ
คุณประโยชน์ : ป้องกันและยับยั้งการเกิดเชื้อรา
และแบคทีเรีย ในอาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกรทุกขนาดอายุุ
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม