เลือกภาษา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วีไอบี แอนิมัล เฮ็ลธ จำกัด
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2546 (คศ.2003)เป็นบริษัทในเครือ เว็ทอินเตอร์กรุ๊ป ซึ่งเป็นการรวมตัวของหุ้นส่วนที่มีประสบการณ์ในวงการปศุสัตว์ ที่เกี่ยวกับอาหารเสริมและ
เวชภัณฑ์ยาสัตว์ มากกว่า10 ปีในขณะนั้น ถ้ารวมถึงปัจจุบันมากกว่า 20 ปี โดยมีความตั้งใจที่ทำธุรกิจปศุสัตว์ เกี่ยวกับ อาหารเสริม,เวชภัณฑ์,
ระบบการรักษาความปลอดภัยทางชีวะอนามัย (Biosecurity) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าจากประเทศชั้นนำทั้งยุโรปและอเมริการวมทั้งผลิตภายในประเทศ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นระยะเวลา 10 ปี ที่ วีไอบีฯได้อยู่คู่กับวงการปศุสัตว์ไทย โดยเฉพาะผู้เลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่ สุกร จะรู้จักเราดีในนามของ BioVIB หรือ
การจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยการจัดตั้งสถาบัน BioVIB หรือที่เรียกกันว่า Biosecurity &Pest Management ของ VIB.
ปัจจุบันเรามีทีมงานที่ให้บริการ ทั้งให้คำปรึกษาธุรกิจ,การเพิ่มมูลของธุรกิจของลูกค้า การให้บริการทางด้านการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค,การทำความสะอาดโรงเรือน
การพ่นยาฆ่าเชื่้อด้วยระบบใหม่หรือที่เรียกว่า VIB-Fox(การพ่นยาฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่นหมอก),VIB-Clean(การทำความสะอาดด้วยโฟมและเครื่องพ่นแรงดันสูง,
VIB-PEST(การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค),VIB-Rat Free(การทำฟาร์มปลอดหนู) ดังนั้นถ้าในวงการปศุสัตว์ไทยถ้าคิดถึงระบบ Biosecurity ก็ต้องนึกถึง BioVIB
เพราะเราเป็นบริษัทเดียวที่มีทั้ง การบริการ,ให้คำปรึกษา,และจัดจำหน่ายสินค้า เกีี่ยวกับทางด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันเราเป็นผู้ให้บริการทางด้าน การอบรม
การให้การรับรองการตรวจสอบระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น การตรวจสอบของระบบ APC,Tesco,Standard Farm,M&S,SHE,GMP,ISO


เครือ เว็ท อินเตอร์ กรุ๊ป แบ่งออกเป็น 4 บริษัท คือ
1. บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด จำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ 
   เน้นผลิตภัณฑ์ด้านสารเสริมสำหรับสัตว์ (Feed Additive) เน้นตลาดสุกรเป็นหลัก

2. บริษัท วีไอบี แอนิมัล เฮ็ลธ จำกัด จำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์
   เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ Biosecurity และ Pest Control ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เน้นตลาดสัตว์ปีกเป็นหลัก

3. บริษัท บีวี อินเตอร์คอร์ป จำกัด จำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่
   เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยมุ่งตลาด Feed Mill โรงงานอาหารสัตว์ Integrate

4. บริษัท ไวเบส โกลบอล จำกัด เป็นบริษัททำธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์จัดการฟาร์ม อุปกรณ์การแปรรูป 
    ระบบให้อาหาร อัตโนมัติ อุปกรณ์ผสมเทียม และระบบจัดการของเสีย (Waste Management)
ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ
ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาวงการปศุสัตว์ ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยยึดหลักเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า

จุดมุ่งหมายสูงสุด
บริษัทมีการดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำทางด้านการทำระบบความปลอดภัยทางด้านชีวภาพ (Biosecurity)
และการผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety )ที่เกียวข้องกับธุรกิจปศุสัตว์ในภูมิภาคอาเซี่ยน ภายในปี พ.ศ. 2558

นโยบายบริษัท
เราจะมุ่งมั่นสรรหา สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ราคายุติธรรม
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่พอใจและตรงตามความต้องการของลูกค้า

หลักในการดำเนินธุรกิจ
การดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท โดยมุ่งเน้น
ลดการนำเข้าและเพิ่มผลผลิตที่มีปริมาณมากพอที่จะส่งไปยังตลาดต่างประเทศ
สรรหาวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในประเทศ
อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
ตั้งมั่นในความเป็นธรรม  มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน  ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท วีไอบี แอนิมัล เฮ็ลธ จำกัด เชื่อว่าในการดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้อง
และเป็นธรรม ดังนั้นคณะกรรมการและพนักงานทุกระดับ จึงยึดถือและปฏิบัติตาม อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
บริษัท วีไอบี แอนิมัล เฮ็ลธ จำกัด ถือว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สินค้า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนธุรกิจ
ผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้วยกันหรือพนักงาน จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมขณะประกอบธุรกิจหรือทำงานร่วมกับบริษัท

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
บริษัท วีไอบี แอนิมัล เฮ็ลธ จำกัด มุ่งกระทำการทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้เกิดผล
ในทางที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจ อย่างดีเยี่ยมเต็มความสามารถ
ขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
บริษัท วีไอบี แอนิมัล เฮ็ลธ จำกัด
ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงาน และถือว่าเขาเหล่านั้นเป็นสมบัติที่มีคุณค่าที่สุด
สำหรับบริษัท จึงพยายามคัดสรรบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมเข้ามาร่วมงาน
ให้การฝึกฝน พัฒนาและดูแลอย่างดีด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนตามสมควรถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม